Home Feature “Star Wars: Episode VII” awakens nostalgia